view

##머글및늅을 위한 모음집##

ㅇㅇ 2017.05.10 20:27 조회1,827
팬톡 위너


1화 https://youtu.be/BMKpvPKxnds
2화 https://youtu.be/di05XoZsG0I
3화 https://youtu.be/PQVP8iyq5eo
4화 https://youtu.be/Jx-ACrBWejo
5화 https://youtu.be/1FKOyvlsx7k
6화 https://youtu.be/CNPx2fW_Plg
7화 https://youtu.be/6_cjBmLuk8E
8화 https://youtu.be/z_4tmQ1c7XQ
9화 https://youtu.be/_dRSbsFxO4U
10화(파이널1) https://youtu.be/CHcLj9q44Nw 
(파이널2) https://youtu.be/j3ZE-JmLTzA
11화(파이널 비하인드) https://youtu.be/6o5I2QrYV3w

Win비하인드

[유쾌한 닭싸움] https://youtu.be/lofaWHice0c
[승윤이의 하루] https://youtu.be/qyJkMEMIuWE
[방예담이 꼽은 A팀 최고미남은] https://youtu.be/5mEuHqGypao
[악뮤가 인정한 위너 자작곡] https://youtu.be/wa0NZ83rYj4
[A팀 식신강령 먹방] https://youtu.be/KES2SSxDUbo
[A팀 목각인형] https://youtu.be/ZCI_jFpRBSM

[연습생 그들만의 리그:종이컵피구]  https://youtu.be/LPNTex2Ag8k (송민호)
[B팀 코스프레하는 송민호] https://youtu.be/8tqKQQDqWfM

링크는 없지만 송민호가 있는 b팀 상식퀴즈도 있음

위너티비
1화 https://youtu.be/OoQvro-D_QQ
2화 https://youtu.be/x1tODhGAEcw
3화 https://youtu.be/mq_PZbaq2C0
4화 https://youtu.be/KasSWxg4u_A
6화 https://youtu.be/fWybK-n9dXs
7화 https://youtu.be/5y2Ck9NjrDs
8화 https://youtu.be/_WqOqsUvQ8U
9화 https://youtu.be/1DPSLPvkP3A
10화 https://youtu.be/H8ONBkIEqUo

반달친구

1화 http://m.tvcast.naver.com/v/844980
------풀영상은 1화만 무료제공-------
이외에 보고싶은 영상은 위너허브홈 train이라는 곳에서 2화부터 막화까지 찾아보거나 네이버 티비에 클립영상 봐
#반달친구는 링크가 너무 많아서 못올림#

보이는 라디오들

131120 유1인나의 볼륨을 높여요
https://youtu.be/99w2VjDx5Aw
-----데뷔전 라디오----------
140918 컬2쇼
https://youtu.be/TbRs3Tfa-xU
140919 유1인나의 볼륨을 높여요
https://youtu.be/xrk8WQ5bBW0
141125 꿈1꾸라 일일DJ강승윤(게스트 이승훈 송민호)
-------공허해때 라디오--------
https://youtu.be/F6HlRKqgFLc
160212 컬2쇼
https://youtu.be/wjt7fB9J8GM
https://youtu.be/mxfy89w-dFw
160215 박소!현의 러브게임
https://youtu.be/DdhuhHK3960
160217 테2의 꿈꾸라
https://youtu.be/xJ-aYAr1r6U
160218 정5의 희망곡 김1신1영입니다
https://youtu.be/X2PF-LSr9Po
160222 올드!스쿨
https://youtu.be/_rac-7MPDA0
160301 파워1타임
https://youtu.be/byGRrYQuZWI
--------센치해때 라디오------
https://youtu.be/ycJOsGHY1Fg
170412키스더1라디오
https://youtu.be/JlflGlTxlxY 170410컬2쇼
https://youtu.be/QYWlyDfenHc
170414 FM데2트
https://youtu.be/Uwo7vLgfeyg
170417러브1게임 (강승윤과 더블디제이 )
https://youtu.be/eldMfswJCV8
170420정5의 희망곡
https://youtu.be/pKvUGvn0-gA170424영스트!리트
https://youtu.be/iemwq6I4hIA 170425파워1타임
https://youtu.be/vUY_FWHzydw170427가요광장
(강승윤 디제이+위너게스트)
https://youtu.be/X6cA8LFojQg170428가요광장(강승윤디제이) 이외에도
#가요광장 더 했으나 보라가없음#
https://youtu.be/ip2TH0fgPd170501박소현의 러브게임

------라디오 번외편-----
https://youtu.be/Vq0wwXLaB-M
홍키라 벌칙 영상
https://youtu.be/dYLDZwqKCqs
홍키라 셀프캠
https://youtu.be/-4GQ2QhGIW4
홍키라 비하인드
https://youtu.be/bXqtS6LSseE
강승 민호 이프유
https://youtu.be/Ud22reyV63Y
동생팀vs형팀 퀴즈대결
#이거외에도 노래들도 클립있음#
https://youtu.be/_JrFSSsU0FM
가요광장 비하인드

https://youtu.be/ofC13mcffS0
https://youtu.be/M5yYYONUasI
https://youtu.be/rqv6Hf8Baos
https://youtu.be/YpYE-kk1pHc
14년도 타블1로 꿈꾸1라는 풀버전이 없고 노래부른것만 올라와있음

--------------------

핵심적인 무대들(음방제외 음방은 유튜1브 검색하면 나옴)

2014 sia
https://youtu.be/dOE5mxLDIo8

2014 멜롱 뮤직어워드 개별무대
https://youtu.be/QEDnwd7yexQ

2014 ma마 본헤이터
https://youtu.be/UrSAgqDrvzI

2014ma마 금요일에 만나요
https://youtu.be/c9D_F3x4IlU

2014ma마 공허해
https://youtu.be/g0xMfjjS_8Y

2014 가요1대전 타가수들과 합동무대
https://youtu.be/5mBZS1u6UKU

2014 그리워해요 mr제거
https://youtu.be/31KDcVP3i74

2014 위너 콜라보 편집본(믹스 앤드 매치)
https://youtu.be/syRr98xVrUs

2016 sia 오키도키 baby baby
https://youtu.be/WkZ1pK2ChZ0

2016 sia 철없어
http://tv.naver.com/v/790196?openType=nmp

2016sia레드카펫
http://tv.naver.com/v/789959?openType=nmp
판타스틱듀오 위너 루저커버
https://youtu.be/SiO0nrUPRpg
공허해 교차편집
https://youtu.be/YhmxztuThgI
센치해 교차편집
https://youtu.be/hulQv4Ft4Ws
끼부리지마 교차편집
https://youtu.be/g-2EbDh99m0
Really Really 교차편집
https://youtu.be/1zwAIL1uQ48
(교차편집=음방총모음집)
릴리릴리는 계속 무대가 추가되고있음
2016 아카라카
https://youtu.be/YBnqlIhLJ7w

단체예능
4대천왕 82회 이승훈 강승윤 출연
(링크×)
위너 주간아1이돌2014
https://youtu.be/fFKlSj95miM
니코니코(일반내용)
https://youtu.be/qDLk0zPzFHI
니코니코 (프리미엄/비하인드)
https://youtu.be/yME5w3DbedI
쾌락대본영
https://youtu.be/smdLPt0tYjA

마리텔
http://tv.naver.com/v/1583825?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1583904?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1603185?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1603298?openType=nmp


섹1션팁이
http://tv.naver.com/v/1625640?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1625642?openType=nmp

주!간아2017
http://tv.naver.com/v/1653470?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653471?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653454?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653453?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653443?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653456?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653446?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653430?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653457?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653458?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1653455?openType=nmp


그외 영상들

위너 응답해라 패러디
https://youtu.be/KAMRzjG01Oc

M4관련 비하인드들

141016 위너 비하인드영상
https://youtu.be/-jDrClaylwA
140828 위너 비하인드영상
https://youtu.be/L3AIahrDpno
팬 조련하는 위너의 애교
https://youtu.be/X7CLs6joMms
뮤비코멘터리1
https://youtu.be/f6oMhDNXqIk
뮤비코멘터리2
https://youtu.be/j6O9-auhL4c

네2버 스타캐스트
https://youtu.be/koNUP8KG_28

비하인드들
위너 광고
https://youtu.be/I3-_ZYpAQME
위너 촬영현장
https://youtu.be/2g785hz0po4
위너 런칭쇼
https://youtu.be/gXT8S5dLoaE

송민호 이승훈 보1니 하1니
https://youtu.be/PVyd28rb

불타는 노래방
http://tv.naver.com/v/741898?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/769950?openType=nmp

16년도 유스케 풀영상
https://youtu.be/S9ylEa_K-Bg

서양수박 관련 영상들
에스크 인어 박스
https://youtu.be/LLQH6BY-oI0
케미테스트
강승윤 https://youtu.be/QV16ggT5hpg
김진우 https://youtu.be/vFgqGBY7fW0
이승훈 https://youtu.be/aRr_SgSgrZU
송민호 https://youtu.be/QactIHoqG9M

위너 멜1론 라디오는 멜!!론가면 무료로 들을수 있음 (강력추천) 밑에꺼는 편집본?정도
시즌1 (4화)시즌2(2화)
https://youtu.be/mLo9LSCzNRg
https://youtu.be/hO2P6ERNik4

멜1론 뮤직 어워드 시상자
https://youtu.be/PCTFUwODGwo
원 더 k
https://youtu.be/08xX8PZTWow
https://youtu.be/Pd1u6owv6ss
https://youtu.be/HvdBQpcawKM
https://youtu.be/9DUs04u0y0k

170425위너 게릴라
https://youtu.be/T0UbfetBaXE
맙 게릴라공연
https://youtu.be/Y6sk2O9MT5U
맙 미공개 공연
https://youtu.be/TWpzVtVNOSk
딩1고 관련
https://youtu.be/xhNplcuhTWQ
세로라이브
https://youtu.be/IJoJmV7ejEw
김진우 쇼핑메이트

위너 게릿뷰리
강승윤
http://tv.naver.com/v/1647001?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1637790?openType=nmp
이승훈
http://tv.naver.com/v/1626064?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1626079?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1622082?openType=nmp
김진우
http://tv.naver.com/v/1585075?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1585078?openType=nmp

위너의 리액션
http://tv.naver.com/v/1451222?openType=nmp


영업영상
https://youtu.be/QM-Npnyzo2c
부르!스타
http://tv.naver.com/v/1114338?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/1114273?openType=nmp
꽃1놀이 패
7,8 화 강승윤 게스트
13화 부터 고정
(네2버 티비에서 짤막한 영상 볼수있음)
우리헤어졌어요
지원영역할(모든에피소드 네이버티비에 있음)
(우리헤어졌어요 버스킹영상)
우리헤어졌어요
https://youtu.be/RCbcmIjkZCk
우리둘이
https://youtu.be/Seb5dkl_chU
0+1
https://youtu.be/RVSksz5FmS0
무대모음
https://youtu.be/VTICbdS6UCA
토크모음
https://youtu.be/6OZk72XbfXU

천년째 연애중
유준우역할 (네이버티비에서 모두 볼수있음)
OST너
https://youtu.be/bJeH6-Tty7k

하이킥
강승윤역할

복면가왕
개인기
http://tv.naver.com/v/1646572?openType=nmp
개인기 (1분 38초 부터)
http://tv.naver.com/v/1646573?openType=nmp
듀엣곡
http://tv.naver.com/v/1646571?openType=nmp
솔로곡
http://tv.naver.com/v/1646574?openType=nmp

드라마 카메오
엔터테이너스
https://youtu.be/lAyWO6nUojk
프로듀사
https://youtu.be/g9WIpgz4JrY
https://youtu.be/OCISsJhZ_ww
추천직캠들
20170408음악중심
https://youtu.be/e7T1e8h6lo4
20170422음악중심
https://youtu.be/q35OK1NHt0s

그외에 슈쓰케2출신이며 본능적으로 비가온다 와일드앤영 등의 솔로곡 보유


천년째연애중
형식역할

영업영상
https://youtu.be/BMghjlQLFkw

마법의 핸드폰
태지역할
(유1튜브에서 볼수있음)

직캠추천
150506서울 걸즈 컬렉션 (안보면 손해)
https://youtu.be/U3OU0WTSQJ0
170408음악중심
https://youtu.be/uw16fg-o0YE


신1서유기3출연
하이라이트모음
https://youtu.be/tFjgJiY7oxM

무대한도전 위대한 유산편

쏘아 무대
http://tv.naver.com/v/1344122?openType=nmp
겁패러디
http://tv.naver.com/v/1235864?openType=nmp
민호나옴
http://tv.naver.com/v/1251429?openType=nmp
래퍼소개
http://tv.naver.com/v/1321144?openType=nmp
송민호팀
http://tv.naver.com/v/1251453?openType=nmp

+위너 릴리릴리언급
http://tv.naver.com/v/1660410?openType=nmp

쇼돈
1차 예선 https://youtu.be/KKm17EMo-AE
2차 예선 http://m.tvcast.naver.com/v/443502
[미공개]지팔팀 단합대회 
http://m.tvcast.naver.com/v/464264
단합대회2 
http://m.tvcast.naver.com/v/474228
거북선 
http://m.tvcast.naver.com/v/474497
거북선 뮤비 
http://m.tvcast.naver.com/v/478694
프로필촬영기 
http://m.tvcast.naver.com/v/472743
프로필촬영 비하인드 
http://m.tvcast.naver.com/v/470745
송민호 디스배틀 
http://m.tvcast.naver.com/v/482789
moneyflow(다비켜봐) 
http://m.tvcast.naver.com/v/482799
moneyflow(다비켜봐) 뮤비 
http://m.tvcast.naver.com/v/483183
[미공개]송민호 나옴 
1. http://m.tvcast.naver.com/v/479196
2. http://m.tvcast.naver.com/v/480881
3. http://m.tvcast.naver.com/v/487065
Top4 가식 제로 뒷풀이토크! 
http://m.tvcast.naver.com/v/497623

https://youtu.be/bgLah5W7yK0
겁 뮤비
http://m.tvcast.naver.com/v/502982
현장중계 송민호
http://m.tvcast.naver.com/v/507370
okey dokey
https://youtu.be/1IDknHU6cUI
okey dokey 뮤비
http://m.tvcast.naver.com/v/513561
victim+위하여
http://m.tvcast.naver.com/v/508344
victim+위하여 뮤비
http://m.tvcast.naver.com/v/513570
머신건
http://tv.naver.com/v/925523?openType=nmp

라디오별
뉴욕에서 삥(?) 뜯낄뻔하다
http://tv.naver.com/v/1595033?openType=nmp
송 화백 캐리커처
http://tv.naver.com/v/1594940?openType=nmp
선배님 성대모사
http://tv.naver.com/v/1594991?openType=nmp
민호애교(43초부터)
http://tv.naver.com/v/1594938?openType=nmp
힙합의 민1족
무대
http://tv.naver.com/v/866025?openType=nmp
제작과정들
http://tv.naver.com/v/864458?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/866014?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/856090?openType=nmp
http://tv.naver.com/v/877816?openType=nmp
리허설
http://tv.naver.com/v/869098?openType=nmp

비밀예능1연수원
예고
http://tv.naver.com/v/1648350?openType=nmp
민호춤
http://tv.naver.com/v/1658895?openType=nmp
얼빡자소서
http://tv.naver.com/v/1648289?openType=nmp

영업영상
https://youtu.be/FsRvarnr4XM
송민호갭차이

https://youtu.be/yArH-fKoMaM
직캠추천
20170422음악중심
https://youtu.be/vZmgo_Nj_JU
유스케
https://youtu.be/XeY9zUSsUHI


외에도 달리는 남자 설탕맨 (강승윤도 출연) 더콜라보1레이션출연(강승윤도 출연)


K팝별
아버지
https://youtu.be/DuUZs-o_OfM
어머니의 된장1국
https://youtu.be/LAfbuQmevNg

영업영상
https://youtu.be/jUkzdi0djGo
프리스타일춤
https://youtu.be/LtnLmjbZ_5s
450 만원짜리 바지 찢어먹음
https://youtu.be/dTPyRHT93u0
승훈이 보컬모음
https://youtu.be/GR3Qq9fOI8M
와이지 사이다
https://youtu.be/9PvFVoVqCGg

직캠추천
170422팬싸인회
https://youtu.be/bmZGAggTpJ8
170408음악의중심
https://youtu.be/bIIsOyPo6aU
160326 위너 광주콘서트
https://youtu.be/lV5KoT392uw먹고1자고먹고
선공개
http://tv.naver.com/v/1264962?openType=nmp
이승훈 끄라비아리랑
http://tv.naver.com/v/1305324?openType=nmp
마지막
http://tv.naver.com/v/1305329?openType=nmp
인생사진 도전
http://tv.naver.com/v/1305327?openType=nmp
물흐르듯 자연스러운
http://tv.naver.com/v/1305325?openType=nmp
사업가 승훈리
http://tv.naver.com/v/1289833?openType=nmp
잠 덜 깬 아루
http://tv.naver.com/v/1305326?openType=nmp
비즈니스 남매
http://tv.naver.com/v/1289834?openType=nmp
패션쇼
http://tv.naver.com/v/1289835?openType=nmp
뱃놀이
http://tv.naver.com/v/1289837?openType=nmp (호흡척척)
http://tv.naver.com/v/1275110?openType=nmp
먹방
http://tv.naver.com/v/1275111?openType=nmp
달콤한 개인시간
http://tv.naver.com/v/1275113?openType=nmp
양사장님 설득작전
http://tv.naver.com/v/1275104?openType=nmp
끄라비에서 '한 잔' 하는 날
http://tv.naver.com/v/1276982?openType=nmp

박인서 입덕영상
스마일 어게인 떼창
https://youtu.be/yEaag60MTFk
고업떼창
https://youtu.be/L68rj_qk6vw

ㅡ커뮤모음집 ㅡ
✔허브홈(팬덤의 중심플레이스):www.20131025.com
--------------------------------
✔위너갤러리 (어그로가 끼어있지만 리젠 제일 빠르고 종합정보나 스포 젤많이 뜸)✔위너다음공식팬카페 (인서들이 많지는 않은데 무난한덕질 근데 우리는 이너써클존이 따로 있음 ㅇㅇ 공식만 가능) ✔v앱(채널플러스) 채플은 유료채널인데 혜자임 영상도 자주 오래 켜주고 채팅도 많음 ✔인스타그램(멤버들과 위너시티 소식 들을수있음 ㅇㅇ) ✔트위터(고화질이나 움짤 줍줍이나 트친만들기) ✔더쿠 (케이돌토크/케이돌에 인서들 있는데 케이돌은 [위너]카테가 있고 케이돌토크는 위너 후려치기당할때 은근 많음. 가입창 열릴때 가입하세요) ✔인스티즈 (여기도 은근 후려치기 많음. 독방인가 큰방이였나 암튼 2군데에 제일 많이 모여있음 여기인서들이나 허브홈하는 인서들이나 비슷) ✔다음여초카페들 (여시나 쭉빵) 여기는 잘안해서 모르는데 성인인서들 꽤 많은듯 ✔네이트판팬톡(여기이고 엔터톡에서 예전에 위너욕 드글하고 어그로 사건 난적이 있음)

다들 어덕행덕하고 꼭 입덕하고가라 그리고 허브홈이랑 공카는 가입하면 좋음

67
0
태그
26개의 댓글
댓글 입력 영역
댓글쓰기
댓글운영정책

일반 댓글

ㅇㅇ 2020.06.07 21:36
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 .
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2019.05.26 14:13
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
고마워ㅠㅠㅠ
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2018.08.27 21:44
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
헐 대박 진짜 고마워ㅠㅠ♥
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2018.03.02 01:27
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 오오
답글 0 답글쓰기
2017.12.29 14:04
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 헐 감사합니다!!!
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.10.03 09:07
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 ㅊㄱㅍ
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.10.03 00:34
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 와 너 진짜 사랑해 복받을꺼야
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.09.20 18:16
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 진짜 천사야 ㅠㅠ
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.08.24 21:36
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 고마워♡♡♡♡
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.07.26 22:06
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 알랍 쓰니
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.06.17 20:06
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 미쳤냐 사랑해
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.06.02 00:13
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 와 진짜 고마워ㅜㅜㅜ
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.05.31 21:53
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 고마워진짜고마워진짜로ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ♡♡
답글 0 답글쓰기
2017.05.16 02:56
추천
1
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 책갈피요❣️감사합니다 사용자첨부이미지
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.05.14 22:48
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 ㅗㅜㅑ 못본거 봐야겠다 에인절인서 고마웡
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.05.14 17:43
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 와 수고했다 다시 정주행해야지!
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.05.12 17:08
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 요즘 뭐보지 하고있눈데 오늘 여기있는 영상 보고 자야지
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.05.11 20:44
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 너인서수고해써ㅠㅠㅠ!
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.05.11 16:03
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 반달친구보고 입덕함 ㅜㅜㅜㅜ 딴것도봐야지 고마워ㅜㅜㅜㅜㅜ
답글 0 답글쓰기
ㅇㅇ 2017.05.11 03:33
추천
0
반대
0
신고 (새창으로 이동)
모바일로 남긴 댓글 와 쩐다 ㄷㄷ 너무 고마웧ㅎㅎㅎ
답글 0 답글쓰기
1 2
톡커들의 선택
  1. 1 남편이 저보고 집살림 다 거덜.. (185)
  2. 2 지수 앨범 스꾸하다가 속상해하.. (182)
  3. 3 와 나재민 이게 갑이다 진짜 ㅋㅋ (96)
  4. 4 추가) 친정엄마한테 신발값 사.. (701)
  5. 5 우리엄마가 담근 매실액기스 시.. (1032)
  6. 6 나재민 분탱이 브이앱 실베글 (91)
  7. 7 방탄 지민 커여운짤 대방출 (213)
  8. 8 내 남동생 화장 시캬봄 (79)
팬톡쓰기

즐겨찾기

설정
다양한 팬톡 채널을 즐겨찾기에서 이용해 보세요!

팬톡 카테고리

팬톡채널
숨김

책갈피 추가

이 게시글을 책갈피 합니다.
내가 쓴 글 보기에서 그룹관리가 가능합니다.

닫기